وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


تغییر ساعت کار در ایام شبهای احیا
موضوع: حوزه ریاست
تاریخ : 95/04/03

به اطلاع می رساند ساعت کاری در روز شنبه 95/04/05 و چهارشنبه 95/04/09 از 9:30 لغایت 13 می باشد 

موسسه آموزش عالی توس