وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


تغییر در صفحه اصلی ورود به پرتال آموزش
موضوع: آموزش, فناوری اطلاعات
تاریخ : 96/06/07

قابل توجه کلیه اساتید و دانشجویان

با توجه به بروزرسانی پرتال آموزش از ابتدای هفته آینده شاهد تغییر در صفحه اولیه جهت ورود به برنامه آموزش هستید که کاملا عادی است. هدف از این اطلاع رسانی جلوگیری از سردرگمی کاربران محترم پرتال می باشد.

واحد انفورماتیک و IT