وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


تعطیلی موسسه از پایان وقت اداری روز یکشنبه 27 اسفند 1396
موضوع: حوزه ریاست
تاریخ : 96/12/27

فوری - فوری

با توجه به ایام پایانی سال 1396 به اطلاع می رساند موسسه آموزش عالی توس و کلیه بخشهای اداری و آموزشی موسسه، از پایان وقت اداری روز یکشنبه 27 اسفند ماه 1396 تا صبح روز 14 فروردین 1397 تعطیل می باشد.

« روابط عمومی موسسه آموزش عالی توس »