وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


تشرف به حرم مطهر رضوی و شرکت در راهپیمایی روز 9 دی
موضوع: امور فرهنگی, امور دانشجویی, امور دانشجویی, معاونت فرهنگی, فعالیت های فرهنگی
تاریخ : 97/10/05

قابل توجه کلیه دانشجویان و اساتید محترم - جهت ثبت نام برای تشرف به حرم مطهر رضوی و شرکت در راهپیمایی روز 9 دی به آقای عزیزی - واحد انتظامات مراجعه فرمائید.