وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


تسویه حساب شهریه جهت حذف و اضافه
موضوع: حسابداری, اطلاعیه ها
تاریخ : 96/06/25

" اطلاعیه مهم "

 

قابل توجه کلیه دانشجویان :

انجام حذف و اضافه منوط به تعیین تکلیف شهریه ترم جاری با حسابداری می باشد.

امور مالی