وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


تسلیت به مناسبت اعلام عزای عمومی
موضوع: گروه های خبری, امور فرهنگی, امور دانشجویی
تاریخ : 97/10/06

تسلیت به مناسبت اعلام عزای عمومی