وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


تذکرات مهم برای ثبت نام دانشجویان جدیدالورود کارشناسی ارشد
موضوع: آموزش
تاریخ : 97/06/12

تذکرات مهم برای ثبت نام دانشجویان جدیدالورود  در مقطع کارشناسی ارشد

زمان ثبت نام از روز 4شنبه 14 شهریور ماه لغایت یکشنبه 18 شهریور ماه خواهد بود.