وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


تحویل پروژه طرح 3 دانشجویان رشته معماری جناب مهندس عرفان
موضوع: حوزه ریاست, آموزش
تاریخ : 97/05/03

بازدید معاونت محترم آموزش و تحصیلات تکمیلی به همراه مديران محترم فرهنگی، اداری- مالی و حراست موسسه آموزش عالی توس از  تحویل پروژه طرح 3 دانشجویان رشته معماری جناب مهندس عرفان