وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


تبلیغات انتخابات انجمن های علمی
موضوع: امور فرهنگی, امور دانشجویی, امور دانشجویی, معاونت فرهنگی, انجمن های علمی
تاریخ : 97/10/09

دانشجویانی که اسامیشان در این لیست می باشد از تاریخ ۱۰ تا ۱۴ دی ماه مهلت تبلیغات برای انتخابات انجمن های علمی به صورت مجازی را دارا می باشند.
لطفا هر گروه در  قالب فرمت فایل طراحی شده مخصوص به گروه رشته تحصیلی خود فرم را پر کرده و به آدرس S_marvi@ ارسال فرمایند.
(امور فرهنگی موسسه آموزش عالی توس)

پیوست ها

نام فایل حجم
تبلیغات نامزدهای انتخابات انجم... 101.0 کیلوبایت دانلود
تبلیغات نامزدهای انتخابات انجم... 101.2 کیلوبایت دانلود
تبلیغات نامزدهای انتخابات انجم... 98.3 کیلوبایت دانلود
تبلیغات نامزدهای انتخابات انجم... 101.7 کیلوبایت دانلود
تبلیغات نامزدهای انتخابات انجم... 98.7 کیلوبایت دانلود