وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


تبریک موفقیت ورزشی دانشجو آقای علی آبادی
موضوع: امور دانشجویی, واحد تربیت بدنی
تاریخ : 96/10/09

موفقیت آقای علی آبادی دانشجوی رشته کامپیوتر را در کسب مقام سوم مسابقات پارا آسیایی گلبال و کسب عنوان بهترین بازیکن را به ایشان تبریک عرض می نماییم.