وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


برگزاری کارگاه کارآفرینی، کسب و کار و مهندسی (از ایده تا عمل )
موضوع: امور پژوهشی
تاریخ : 95/12/03

برگزاری کارگاه کارآفرینی، کسب و کار و مهندسی (از ایده تا عمل )

امور پژوهشی موسسه آموزش عالی توس به مناسبت هفته مهندس کارگاه فوق را برگزار می نماید

زمان: پنجشنبه پنجم اسفندماه 1395 ساعت 12 تا 15 کلاس 404