وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


برگزاری سلسله کارگاه های آموزشی"در مسیر خوشبختی" تحت عنوان فصل عاشقی
موضوع: امور فرهنگی, امور دانشجویی, فعالیت های فرهنگی
تاریخ : 95/12/10

جلسه اول این کارگاه های آموزشی در کلاس 301 با حضور استاد خلیلی و حدود 60 نفر از دانشجویان در روز چهارشنبه 95/09/24 برگزار گردید.

جلسه دوم کارگاه آموزشی در روز چهارشنبه  95/10/01 برگزار گردید.