وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


برپایی ایستگاه مهدویت و جایگاه مسابقات روز جوان و نیمه شعبان
موضوع: امور فرهنگی
تاریخ : 98/02/02

برپایی ایستگاه مهدویت و جایگاه مسابقات روز جوان و نیمه شعبان با همکاری معاونت فرهنگی و کانون قرآن و عترت موسسه آموزش عالی توس - فروردین ماه 1398