وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


برنامه مسابقات ورزشی - اردیبهشت 98
موضوع: واحد تربیت بدنی
تاریخ : 98/02/08

قابل توجه ورزشکاران شرکت کننده در مسابقات نامه فوق الذکر :
لطفا مدارک شرکت در مسابقات را از آقای حمیدی روز دوشنبه ساعت 18 دفتر تربیت بدنی دریافت کنند.( موسسه آموزش عالی توس)