وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


برنامه تمرینات تیم بدمینتون خواهران موسسه آموزش عالی توس
موضوع: امور دانشجویی, واحد تربیت بدنی
تاریخ : 95/12/03

تمرینات تیم بدمینتون خواهران موسسه آموزش عالی توس روزهای دوشنبه و چهارشنبه ساعت 16 الی 17:30 در سالن بدمینتون سجاد به آدرس: بلوار سجاد - انتهای حامد شمالی برگزار می گردد.

دانشجویانی که توانایی شرکت در مسابقات را دارند در تمرینات حضور به هم رسانند.

مربی : خانم اقبال با شماره تماس09153010623

واحد تربیت بدنی