وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


برنامه بازدید از بناهای معماری مشهد و شهرستان های اطراف مشهد
موضوع: آموزش, معماری, انجمنهای علمی
تاریخ : 97/08/19

بازدید از بناهای معماری مشهد و شهرستان های اطراف مشهد؛ مهلت ثبت نام تا 21 آبان ماه با مراجعه به دفتر گروه معماری