وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


بازدید علمی ویژه دانشجویان رشته کامپیوتر و صنایع
موضوع: امور دانشجویی
تاریخ : 97/10/09

بازدید از ۲۱ امین نمایشگاه بین المللی کامپیوتر و ۸امین نمایشگاه تخصصی شهر هوشمند
ویژه دانشجویان رشته کامپیوتر و صنایع
زمان :شنبه ۱۵ دی ماه ساعت ۱۶
مهلت ثبت نام تا ۴شنبه ۱۲ دی ماه
جهت ثبت نام به مدیر گروه کامپیوتر مراجعه نمایید.