وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


بازدید علمی دانشجویان گروه عمران از ساختمان در حال ساخت سازمان تامین اجتماعی
موضوع: امور دانشجویی
تاریخ : 97/10/17

بازدید علمی دانشجویان گروه عمران از ساختمان در حال ساخت سازمان تامین اجتماعی واقع در کوهسنگی 14 - پنجشنبه 97/10/13