وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


بازدید علمی دانشجویان موسسه آموزش عالی توس از کارخانه سیمان شرق مشهد
موضوع: امور پژوهشی, امور دانشجویی, انجمن های علمی, اخبار و فعالیت ها
تاریخ : 97/09/26

بازدید علمی دانشجویان موسسه آموزش عالی توس از کارخانه سیمان شرق مشهد ، یکشنبه 97/9/25