وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


بازدید علمی دانشجویان رشته کامپیوترو صنایع از کارخانه رینگ سازی مشهد
موضوع: امور دانشجویی, کامپیوتر, صنایع
تاریخ : 97/10/15

بازدید علمی دانشجویان رشته کامپیوترو صنایع از کارخانه رینگ سازی مشهد ،۱۲/۱۰/۹۷