وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


بازدید دانشجویان عمران و صنایع از کارخانه شیشه ایمنی شرق مشهد
موضوع: امور دانشجویی, امور دانشجویی, اخبار و فعالیت ها
تاریخ : 97/10/08

بازدید دانشجویان عمران و صنایع از کارخانه شیشه ایمنی شرق مشهد
۱۳۹۷/۱۰/۰۶ _ پنجشنبه
(روابط عمومی موسسه آموزش عالی توس)