وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


بازدید از ۲۱امین نمایشگاه بین المللی کامپیوتر و ۸امین نمایشگاه تخصصی شهر هوشمند
موضوع: امور دانشجویی, فناوری اطلاعات
تاریخ : 97/10/09

بازدید از ۲۱ امین نمایشگاه بین المللی کامپیوتر و
۸امین نمایشگاه تخصصی شهر هوشمند
ویژه دانشجویان رشته کامپیوتر
زمان :شنبه ۱۵ دی ماه ساعت ۱۶
مهلت ثبت نام تا ۴شنبه ۱۲ دی ماه
جهت ثبت نام به مدیر گروه کامپیوتر (سرکار خانم مهندس آفرنده ) مراجعه نمایید.