وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


بازدید از پروژه ساختمان سازمان تامین اجتماعی
موضوع: امور فرهنگی, امور دانشجویی
تاریخ : 97/10/13

طبق آخرین هماهنگی های انجام شده ، بازدید امروز ساعت 9 از ساختمان تامین اجتماعی هماهنگ شده است و انجام خواهد شد - لذا دانشجویان آقای دکتر یمینی حتماً نهایتاً تا ساعت 9:30 در مکان موسسه حضور یابند تا برای بازدید اعزام گردند. ( روابط عمومی موسسه آموزش عالی توس )