وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


بازدید از پروژه ساختمان سازمان تامین اجتماعی
موضوع: امور دانشجویی
تاریخ : 97/10/11

 قابل توجه دانشجویان درس مقاومت مصالح با جناب آقای دکتر یمینی :
هماهنگی های لازم برای برنامه بازدید از پروژه ساختمان سازمان تامین اجتماعی واقع در کوهسنگی 14 در روز پنجشنبه 13 دی ماه انجام شده است و 19 دانشجویی که ثبت نام نموده اند ( طبق لیست دانشجو خانم امانیان )  راس ساعت 9 صبح پنجشنبه 97/10/13 جهت حرکت در مکان موسسه آموزش عالی توس حضور بهم رسانند .