وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


بازدید از نمایشگاه دستاوردهای هسته ای کشور
موضوع: حوزه ریاست
تاریخ : 98/11/15

برنامه بازدید از نمایشگاه دستاوردهای هسته ای کشور

مکان نمایشگاه : امروز چهارشنبه ۱۶ بهمن ماه در دانشگاه فرهنگیان مشهد
زمان حرکت به سمت نمایشگاه ساعت ۱۳:۳۰ ظهر

از همکاران، اساتید و دانشجویانی که مایلند در این بازدید شرکت نمایند ، دعوت می شود امروز راس ساعت ۱۳:۳۰ در مکان انتظامات موسسه آموزش عالی توس حضور بهم رسانند.
( روابط عمومی موسسه‌ آموزش عالی توس )