وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


بازدید از سد در حال ساخت ارداک ویژه دانشجویان عمران
موضوع: امور پژوهشی
تاریخ : 94/09/10

بازدیدی ازسد در حال ساخت ارداک در تاریخ شنبه 9/14 ساعت 9:30 صبح انجام می شود ،دانشجویانی که تمایل به شرکت در این بازدید را دارند حداکثر تا تاریخ 9/12 برای ثبت نام به سرکار خانم مهندس آفرنده مراجعه نمایند.