وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


بازدید از (( کارخانجات شیشه ایمنی شرق ))
موضوع: امور دانشجویی
تاریخ : 97/10/04

بازدید از (( کارخانجات شیشه ایمنی شرق )) برای پنجشنبه ۶ دی ماه راس ساعت ۸ صبح برنامه ریزی شده است. ظرفیت این بازدید ۳۰ نفر برای گروه صنایع در نظر گرفته شده است و تا به حال تعدادی از دانشجویان ثبت نام کرده اند. لیست قطعی امروز سه شنبه ساعت ۱۳ برای انجام فرآیند بیمه دانشجویان به موسسه اعلام می شود. لذا اگر تمایل به شرکت در این بازدید دارید به آیدی تلگرام زیر نام، نام خانوادگی و شماره دانشجویی خود را اعلام کنید. با توجه به محدودیت ظرفیت افرادی که زودتر ثبت نام کنند، در اولویت هستند.
@forghani_97_10_4