وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


اینفوگرافی  " 20 جمله برگزیده از حضرت آیت الله امام خامنه ای درباره ( حماسه نهم دی ماه و فتنه )
موضوع: امور فرهنگی, معاونت فرهنگی, فعالیت های فرهنگی
تاریخ : 97/10/08

اینفوگرافی  " 20 جمله برگزیده از حضرت آیت الله امام خامنه ای درباره ( حماسه نهم دی ماه و فتنه )