وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


اینفوگرافی " روال درخواست و پیگیری تشکیل انجمن های علمی دانشجویی " در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی
موضوع: امور فرهنگی, امور دانشجویی, معاونت فرهنگی, فعالیت های فرهنگی, انجمنهای علمی
تاریخ : 97/10/08

اینفوگرافی " روال درخواست و پیگیری تشکیل انجمن های علمی دانشجویی " در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی