وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


 اکران فیلم سینمایی ماجرای نیمروز
موضوع: امور فرهنگی, امور دانشجویی
تاریخ : 97/07/23

بسیج موسسه آموزش عالی توس با همکاری امور فرهنگی برگزار می کند:
اکران فیلم ماجرای نیمروز چهارشنبه ساعت ۱۳ سالن اجتماعات