وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


اپلیکیشن " حال خوب من "
موضوع: امور دانشجویی
تاریخ : 99/02/22

اپلیکیشن " حال خوب من "
بخش‌های مختلف این اپلیکیشن:
- اطلاعاتی در مورد افسردگی
- آزمون افسردگی
- تکالیف روزانه
- محتوای مالتی مدیا
- ثبت افکار روزانه  
https://t.me/toosfarhangi/519

اموردانشجویی موسسه آموزش عالی توس