وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


اولین رئیس موسسه  آموزش عالی توس
موضوع: حوزه ریاست
تاریخ : 95/03/17

جناب آقای دکتر بهنام

اولین رئیس موسسه آموزش عالی توس (از سال 1384 تا 1391)