وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


اولین دوره مسابقات ملی پایان نامه سه دقیقه ای
موضوع: امور پژوهشی
تاریخ : 99/02/11

اولین دوره مسابقات ملی پایان نامه سه دقیقه ای
نشانی سایت ثبت نام :
panase.ir

(توضیحات بیشتر در پوستر مسابقه)
(معاونت پژوهشی و فناوری موسسه آموزش عالی توس)