وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


امور فرهنگی به مناسبت روز دانشجو برگزار می نماید :
موضوع: امور فرهنگی, فعالیت های فرهنگی
تاریخ : 97/09/15

تریبون آزاد و کرسی آزاد اندیشی با حضور اساتید و دانشجویان موسسه و با مدیریت آقای مهندس مومنی پور

موضوع :  مصالحه یا مذاکره یا مقابله با آمریکا 

زمان : یکشنبه 18/9/97    ساعت 12

مکان: سالن اجتماعات

 

به شرکت کنندگان در مراسم تریبون آزاد گواهی حضور داده می شود.

امور فرهنگی