وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


افتخار آفرینان موسسه آموزش عالی توس در پذیرش در آزمون تحصیلات تکمیلی (کارشناس ارشد)
موضوع: حوزه ریاست, آموزش
تاریخ : 95/03/31

آمار قبولی فارغ التحصیلان موسسه آموزش عالی توس در آزمون تحصیلات تکمیلی در سالهای جاری برابر جدول پیوست می باشد؛ این عزیزان تا کنون موفق به قبولی در دانشگاههای دولتی: فردوسی مشهد، هنر اصفهان، دانشگاه سمنان، علم و صنعت ایران، شهید بهشتی تهران، دانشگاه اصفهان، دانشگاه بیرجند، دانشگاه شیراز و سایر مراکز آموزش عالی شده اند