وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


اطلاع رساني و هشدار سازمان امور دانشجويان به دانشجويان جهت فعاليت شركت هاي هرمي در بين دانشجويان دانشگاهها وموسسات
موضوع: حوزه ریاست, امور دانشجویی
تاریخ : 98/11/08

اطلاع رساني و هشدار سازمان امور دانشجويان به دانشجويان جهت فعاليت شركت هاي هرمي در بين دانشجويان دانشگاهها وموسسات

پیوست ها

نام فایل حجم
هرمی1.jpg 172.0 کیلوبایت دانلود
هرمی2.jpg 260.1 کیلوبایت دانلود
هرمی 3.jpg 454.0 کیلوبایت دانلود