وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


اطلاعیه مهم سازمان سنجش در خصوص تکمیل ظرفیت پذیرش دانشجو در بهمن ماه سال 1398
موضوع: آموزش, امور دانشجویی
تاریخ : 98/08/08

اطلاعیه مهم سازمان سنجش در خصوص تکمیل ظرفیت پذیرش دانشجو در بهمن ماه سال 1398

   http://www.sanjesh.org/FullStory.aspx?gid=12&id=6292