وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


اطلاعیه برگزاری کلاس های کالج
موضوع: آموزش
تاریخ : 97/04/11

اطلاعیه برگزاری کلاس های کالج

متقاضيان محترمي كه در دوره هاي كالج موسسه آموزش عالی توس، پيش ثبت نام انجام داده اند، می بایست تا پايان هفته جاری جهت ثبت نام قطعي خود به واحد حسابداري مراجعه نمايند.
بدیهی است در صورت عدم مراجعه نام ايشان از ليست كلاس حذف مي گردد.