وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


استفاده رایگان از کلیه منابع موجود در ISC بدلیل پاندمی و شیوع بیماری کرونا تا پایان شهریور ۱۴۰۰
موضوع: حوزه ریاست, کتابخانه
تاریخ : 0/06/13

 استفاده رایگان از کلیه منابع موجود در ISC بدلیل پاندمی و شیوع بیماری کرونا تا پایان شهریور ۱۴۰۰
اطلاعات بیشتر در سایت :
ricest.ac.ir
(روابط عمومی ، معاونت پژوهشی و امور فرهنگی موسسه آموزش عالی توس)