وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


اسامی دانشجویانی که به علت غیبت  بیش از حد مجاز (حذف 16/3) اجازه شرکت در جلسه امتحان پایان ترم را ندارند به شرح زیر میباشد :
موضوع: آموزش
تاریخ : 95/03/10

اسامی دانشجویانی که به علت غیبت  بیش از حد مجاز (حذف 16/3) اجازه شرکت در جلسه امتحان پایان ترم را ندارند به شرح زیر می باشد :

 

 

شماره دانشجویی

نام درس

9411210080

درک و بیان معماری 1

9114473127

مدیریت و تشکیلات کارگاه

9310012050

مدیریت و تشکیلات کارگاهی

9413105010

مقاومت مصالح

94230105015

مقاومت مصالح

9423105010

مقاومت مصالح

9423012012

عناصر جزئیات ساختمانی2

9217168229

ساختمان2

9217168241

ساختمان2

9320207011

مکانیک خاک

9310207064

مکانیک خاک

9413105003

مکانیک خاک و مهندسی پی