وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


اردوی راهیان نور
موضوع: امور فرهنگی, فعالیت های فرهنگی
تاریخ : 98/09/30

سفر بهشتی

#بهشت همیشه نباید درختانی داشته باشد که رودهایی از پایینش
جریان دارند...
گاهی بیابانی ست و زائرانی
که #خون_شهدا از زیر پایشان
جاری است...

#شما_هم_دعوتید...

#به_فرصتی_برای_رهایی

برای کسب اطلاعات بیشتر و پاسخگویی به سوالات به ID زیر مراجعه کنید

  
خواهران
@kameli75

برادران
@RM2741

 برای ثبت نام به دفتر بسیج مراجعه کنید.
 ثبت نام به صورت حضوری صورت میگیرد.
 @b_toos_news