وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


اردوی جهادی بسیج دانشجویی موسسه آموزش عالی توس
موضوع: امور فرهنگی
تاریخ : 97/04/02

اردوی جهادی بسیج دانشجویی
جهت کسب اطلاعات بیشتر به بسیج دانشجویی موسسه آموزش عالی توس مراجعه نمایید