وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


اختتامیه مسابقات فوتسال دانشجویی موسسه آموزش عالی توس با حضور معاونین و مدیران موسسه
موضوع: امور دانشجویی
تاریخ : 97/09/15

اختتامیه مسابقات فوتسال دانشجویی موسسه آموزش عالی توس با حضور معاونین و مدیران موسسه