وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


آئین نامه مصادیق تقلب در امتحانات - طبق بخشنامه وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
موضوع: حوزه ریاست, آموزش
تاریخ : 97/03/27

آئین نامه مصادیق تقلب در امتحانات - طبق بخشنامه وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری