وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


آقای مهندس ناصر فخرموحدی
موضوع: هیات امناء
تاریخ : 98/04/10

مرتبه علمی: مربی دانشگاه فردوسی مشهد
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد صنایع-معدن
مسئولیت در هیات امناء: نماينده استاندارخراسان رضوی در هیات امناء