وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


آقای دکتر محمود نقیب زاده
موضوع: هیات امناء
تاریخ : 98/04/10

مرتبه علمی: استاد تمام دانشگاه فردوسی مشهد
مدرک تحصیلی: دکتری کامپیوتر
مسئولیت در هیات امناء: عضو هیات امناء