وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


آقای دکتر محمدحسن راشد محصل
موضوع: هیات امناء
تاریخ : 98/04/10

مرتبه علمی: استاد تمام دانشگاه فردوسی مشهد
مدرک تحصیلی: دکتری کشاورزی
مسئولیت در هیات امناء: نماينده وزارت علوم در هیات امناء