وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


آقای دکتر محمدجعفر یاحقی
موضوع: هیات امناء
تاریخ : 98/04/10

مرتبه علمی: دانشيار دانشگاه فردوسی مشهد
مدرک تحصیلی: دکتری ادبیات
مسئولیت در هیات امناء: عضو اسبق هیات امناء