وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


آشنایی با مفاهیم اولیه بازار سرمایه
موضوع: امور پژوهشی, اخبار و فعالیت ها
تاریخ : 98/09/26

سخنرانی هفته پژوهش گروه صنایع:
آشنایی با مفاهیم اولیه بازار سرمایه
سخنران:مهندس مهدی اسکندری
پنجشنبه 28 آذر- ساعت 12 صبح- کلاس 104