وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


آخرین مهلت ثبت نام وام دانشجویی
موضوع: امور دانشجویی, قوانین و مقررات
تاریخ : 94/11/17

دانشجویان متقاضی وام تا 30 بهمن ماه فرصت دارند برای ثبت نام به امور دانشجویی مراجعه نمایند. این تاریخ به هیچ عنوان تمدید نمی گردد.

امور دانشجویی